A projekt fontosabb adatai

Főkedvezményezett neve: MISKOLCI EGYETEM
Projekt címe: Korszerű anyagok és intelligens technológiák FIEK létrehozása a Miskolci Egyetemen
Azonosító száma: GINOP-2.3.4.-15-2016-00004
A projekt összköltsége: 5.837.644.265 Ft
Támogatás összege: 4.818.692.194 Ft
Támogatás mértéke: 82,55%
Konzorciumi partnereink: BorsodChem Zrt.
ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft.
Robert Bosch Energy and Body Systems Gépjárműelektromossági Alkatrész Gyártó és Forgalmazó Kft.
Starters E-Components Generators Automotive Hungary Kft.
Projekt kezdete: 2016. december 15.
Projekt befejezése: 2021. július 29.

Projekt menedzsment:

Projektvezető:                   Prof. Dr. Lukács János intézetigazgató, egyetemi tanár
Pénzügyi vezető:              Szentirmai Zoltánné ügyvivő szakértő
Projekt asszisztens:        Barna Anita igazgatási ügyintéző

Részprojekt vezetők:

[RP1] Korszerű anyagokés vizsgálatuk Prof. Dr. Viskolcz Béla intézetigazgató, egyetemi tanár
[RP2] Modern anyagtechnológiák Dr. Gáspár Marcell, egyetemi docens
[RP3] Intelligens irányítás és automatizálás Dr. Nehéz Károly egyetemi docens
Dr. Trohák Attila egyetemi docens

Projekt céljai és fókuszterületei:

A Miskolci Egyetem 2020-ig kidolgozott, „Innovatív Tudásváros” címet viselő intézményfejlesztési tervében (IFT) általános célként tűzte ki jövőbeni munkájának erőteljes innovációra és kooperációra való építését, a kiválóság fenntartásához nélkülözhetetlen fókuszok kiemelését, továbbá hazai és nemzetközi versenyképességének, nemzetközi láthatóságának az erősítését; kiemelt szerepet szánva mindezekben a KFI tevékenységnek. A program bázisa kettős: egyrészt megjelennek abban az 1735-ben alapított intézmény szakmai hagyományai és kompetenciái; másrészt a program a korábbiaknál erősebben épít az intézmény – városi, regionális és azon túlmutató – kapcsolatrendszerére. A kapcsolatokra épülő, eddigi és jövőbeli együttműködések determinálták jelen projekt elemeit is, kielégítve ezzel a partneri kör igényeit és erősítve ezzel az intézmény kutatási és technológiai transzfer szerepét.

A projekt célja kiemelkedő KFI eredmények létrehozása és azok gazdasági hasznosítása. A megvalósítás szellemi bázisát a konzorcium tagjainak meglévő és a projektben bővülő (új kutatók foglalkoztatása) szellemi erőforrásai adják. Az infrastrukturális bázis ugyanígy értelmezhető, azzal, hogy az egyetem fizikailag koncentrálja laboratóriumi infrastruktúráját, amelybe a partnerek által generált KFI tevékenységekhez kapcsolódó eszközbeszerzések jelentős hányada is integrálódik. Ezekkel a tudatos fejlesztésekkel az infrastruktúra alkalmassá válik a gazdaság által támasztott igények kielégítésére, a hatékony tudás- és technológiatranszfer megvalósítására. A projektben a konzorciumi partnerek, valós ipari problémamegoldások keretében, újszerű munkamegosztást hoznak létre KFI aktivitásaik minden mozzanatában, kerülve a párhuzamos kapacitások kiépítését, ugyanakkor hatékony szinergiát eredményező kooperációs láncokat teremtenek. A humán és az infrastrukturális fejlesztések megalapozzák a projekten túlmutató és fenntartható KFI rendszer kialakítását, a partnerek szervezeteibe és működési folyamataiba való integrálását. A kialakított, a projektben inkubált technológiai szolgáltatások és az azokat megalapozó, kapcsolódó tudományos szellemi bázisok biztosítják a jövőbeni gazdasági partnerek potenciális igényeinek üzleti alapú kiszolgálását is, kitágítva ezzel az egyetem tudományos működésének határait, erősítve szellemi kisugárzását és hídképző szerepét.

A projekt/FIEK három fókuszterületet, illetve részprojektet (vertikális dimenzió) jelöl ki a KFI feladatok színteréül: [RP-1] korszerű anyagok és vizsgálataik; [RP-2] modern anyagtechnológiák; [RP-3] intelligens irányítás és automatizálás. Az első két terület szinergikusan épül egymásra és komplementer kutatásokat tesz lehetővé, a partnerek direkt KFI tematikájának megfelelően. A harmadik terület egyrészt összeköti a két alapdimenziót, másrészt az önálló aktivitás lehetőségét is kínálja az Industry4.0 kutatások kereteiben. A kijelölt fókuszok biztosítják a KFI mozzanatok szakmai hátterét az alap- és alkalmazott kutatásoktól a piaci bevezetésig. A definiált részprojektek egyben szilárd bázison nyugvó kitörési pontok, amelyek a tervezett fejlesztésekkel alkalmassá teszik a konzorcium tagjait, közösen és önállóan arra, hogy nemzetközileg is versenyképes technológiákat, termékeket és folyamatokat fejlesszenek ki.

A konzorcium tagjai (horizontális dimenzió) a Miskolci Egyetem (ME) vezetésével a BorsodChem Zrt. (BC), a Robert Bosch Energy and Body Systems Gépjárműelektromossági Alkatrész Gyártó és Forgalmazó Kft. (BOSCH), a Starters E-Components Generators Automotive Hungary Kft. (S.E.G.A. Hungary) és az ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft. (ÉMI). A fókuszterületek és a projektszervezet felépítése lehetővé teszi további piaci igények befogadását, a fenntartási időszakban újabb FIEK partnerek csatlakozását. A projekt keretében a részprojektek indukálta infrastrukturális fejlesztésekre kerül sor, az új anyagvizsgáló, anyagtechnológiai, illetve irányítási és automatizálási laboratóriumok a részprojekteket, a ME fizikai labor koncentrációja pedig a teljes FIEK-et is kiszolgálja, biztosítva a FIEK általános céljainak teljesülését és a hosszú távú fenntarthatóságot is.

A FIEK működése és az ennek keretében generált projektek megvalósítása egy mátrix elvű irányítási és szervezeti rendszerre épül. Ez biztosítja a szükséges erőforrás koncentrációt és a célirányos munkamegosztás lehetőségét egyaránt, a párhuzamosságok kiszűrésével, ugyanakkor teret biztosít a szükséges mértékű specializációnak is. A KFI folyamatok eredményei közvetlenül beépülnek a különböző szintű képzésekbe (BSc, MSc, PhD, továbbképzés), növelve ezzel az egyes szervezeti egységek (például Vegyipari Technológiai (Wanhua-BorsodChem) Intézeti Kihelyezett Tanszék, Robert Bosch Mechatronikai Intézeti Tanszék), valamint a FIEK szerepvállalását.